S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Pogosta vprašanja

Za vas smo pripravili seznam pogostih vprašanj z odgovori. Vprašanja so strnjena v več kategoij do katerih lahko hitro dostopate preko povezav v zgornji navigaciji.

Če med pogostimi vprašanji in odgovori ne boste našli odgovora na vaše vprašanje ali pa enostavno potrebujete nasvet vas vabimo, da nam pišete oz nas pokličete v najbližjo poslovno enoto.

Storitev upravljanja

Kdaj je obvezna določitev upravnika?

Etažni lastniki morajo določiti upravnika v večstanovanjskih in poslovnih stavbah, ki imajo več kot dva lastnika in več kot osem posameznih delov.

Kako imenujete/izberete upravnika?

Za imenovanje upravnika je potrebno soglasje etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev. Z upravnikom etažni lastniki sklenejo pogodbo o opravljanju upravniških storitev, ki je veljavna, ko jo podpišejo upravnik in lastniki, ki imajo več kot 50% solastniških deležev.

Kako se odpove pogodbo o upravljanju?

Etažni lastniki lahko pogodbo o upravljanju odpovedo neposredno na zboru lastnikov z ustreznim sklepom ali z listino za pisno glasovanje, s katero mora soglašati več kot 50% lastnikov po solastniških deležih, ki se vroči upravniku. Odpovedni rok je najmanj 3 mesece in v tem času etažni lastniki izberejo novega upravnika. Primopredajo poslov upravljanja in dokumentacije uredita upravnika.

Delitev obratovalnih stroškov

Kdaj in kako upravnik izstavlja račune za stroške?

Upravnik skladno s sklenjenimi pogodbami o upravljanju izstavlja račune za stroške enkrat mesečno, s tem da upravnino zaračunava za tekoči mesec, prav tako druge storitve, ki jih opravlja za etažne lastnike po drugih pogodbah oz. naročilih, račune izvajalcev pa prefakturira na podlagi že prejetih računov (pri obratovalnih stroških so to dobave za pretekli mesec). Računi so izstavljeni najkasneje do 20-ega v mesecu z rokom plačila zadnjega v mesecu.

Kje lahko poravnam račune?

Račune za stanovanjske stroške in rezervni sklad lahko plačate:

 • na naših poslovnih enotah ali na sedežu podjetja brez provizije,
 • preko spletne banke,
 • preko trajnega naloga, odprtega pri svoji banki,
 • preko telefonskih in mobilnih poslovalnic banke,
 • v bančnih in poštnih poslovalnicah po vseh Sloveniji.

Izgubil/založil sem položnico. Kaj moram storiti?

Če izgubite položnico se v najkrajšem možnem času obrnite na upravo družbe ali na eno od poslovnih enot, kjer bomo poskrbeli, da dobite novo.

Obvestite nas:

 • preko e-upravnika pošlji svoje vprašanje,
 • po telefonu: 07/34 35 100 ali 07/34 35 118,
 • po pošti na naslov: Terca d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert.

Kdaj lahko upravnik zavaruje stavbo kot celoto?

Skladno s 116. členom Stvarnopravnega zakonika ter 32. in 33. členom Stanovanjskega zakona je zavarovanje zgradbe kot celote vsebina pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij, ki jo sklenejo etažni lastniki z več kot tričetrtinskim soglasjem po solastniških deležih. Tudi 13. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb zavarovanje stavbe uvršča med posle, za katere je potrebno doseči več kot 75-odstotno soglasje etažnih lastnikov. To seveda pomeni, da bi ob izpolnitvi oz. sprejemu ustreznih sklepov, upravnik kot pooblaščenec etažnih lastnikov zavaroval stavbo kot celoto pri izbrani zavarovalnici in bi bila takšna odločitev zavezujoča za vse etažne lastnike.

Kaj obsega zavarovanje nepremičnine, sklenjeno preko upravnika?

Zavarovanje posamezne stavbe izhaja iz etažne lastnine posameznega dela stavbe in pripadajočega deleža na skupnih delih in napravah stavbe. Torej z zavarovanjem svoje nepremičnine v stavbi (stanovanje, poslovni prostor, garaža…) etažni lastnik zavaruje tudi pripadajoči delež tega posameznega dela na skupnih delih in napravah stavbe. Pri sklepanju zavarovanja stavb v etažni lastnini tako velja princip zavarovanja etažne lastnine s pripadajočim deležem.

Preko police, ki jo za lastnike sklene upravnik, so zavarovani skupni deli in inštalacije oz. delež posameznega lastnika na teh delih in njegov posamezni del brez premičnin v njem. Najpogostejše vrste zavarovanja so požarno zavarovanje z izlivom vode, strojelomno zavarovanje in zavarovanje odgovornosti. Opremo v stanovanju in steklo pa posamezni lastnik zavaruje preko svojega zavarovalnega zastopnika s sklenitvijo stanovanjske police.

Če lastnik sklenjenega zavarovanja pri upravniku ne odpove do konca leta, se ta avtomatsko podaljša za naslednje koledarsko leto. Upravnik stroške zavarovalnih premij etažnim lastnikom razdeli na podlagi prejetih računov zavarovalnic.

Kje lahko dobim podrobnejše informacije o zaračunanih stroških?

Do informacij o zaračunanih stroških najlažje dostopate preko portala e-upravnik z uporabniškim imenom in geslom, ki sta vam bila posredovana na računu.

Svoja vprašanja nam lahko zastavite preko elektronske pošte na naslov info@terca.si, po telefonu na št. 07/34 35 118 ali 07/34 35 113 ali po pošti na naš naslov: Terca d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert.

Kako se obračunavajo zamudne obresti?

Za zamude pri plačilih upravnik zaračunava zamudne obresti skladno z objavljeno zakonito zamudno obrestno mero. Obresti na nepravočasno plačane račune se obračunajo za obdobje preteklega meseca ter se pripišejo k tekočim mesečnim stroškom.

Zakaj so obveznosti v tem mesecu višje?

V posameznem mesecu upravnik zaračuna upravnino, ki se skladno s sklenjenimi pogodbami usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin. Druge storitve zaračunava na podlagi objavljenega cenika oz. drugih dogovorov.

Prav tako so možna povišanja cen pri obratovalnih stroških, ki jih zaračunavajo izvajalci storitev na podlagi sklenjenih pogodb, pogosto pa je razlog za višje zneske povečana poraba. Na tovrstne podražitve ter povečano porabo kot upravnik nimamo vpliva. Stroški vzdrževanja v stavbi so prefakturirani računi dobaviteljev blaga in storitev, ki so pri vas opravili delo in so obračunani le takrat, ko zanje prejmemo ustrezne račune. Skladno z načrtom vzdrževanja se stroški vzdrževanja krijejo iz zbranih sredstev rezervnega sklada, kar se prav tako izkazuje na računih.

Zakaj se strošek dvigalo na računu pojavlja večkrat?

Z rednim obratovanjem in vzdrževanjem dvigal je povezano več stroškov, to so mesečni pregled dvigala, telefonska linija v dvigalu in strošek reševanja iz dvigala, zaradi okvar pa nastajajo tudi stroški vzdrževanja dvigal. Vse navedene stroške upravnik prefakturira po prejetih računih izvajalcev in jih zaradi različnega kriterija delitve posameznih stroškov na računih prikazuje ločeno.

Zakaj se postavke komunale na računih pojavljajo večkrat?

Postavke po računih komunale vsebujejo variabilni in fiksni del. Fiksni del predstavljajo naročnine, priključnine, števnine, ki se delijo glede na površino posameznih enot, variabilni del pa porabo, ki se deli po številu uporabnikov ali odčitkih merilnikov.

Primeri postavk fiksnega dela: priključnina vodovod.

Primeri postavk variabilnega dela: poraba vode, okoljska dajatev-voda, smetarina.

Razlog, da se navedene postavke pojavijo večkrat, pa je lahko tudi v zakasnitvi računa dobavitelja v posameznem mesecu, zaradi česar lahko v določenem mesecu ti stroški sploh niso obračunani, se pa v naslednjem pojavijo dvakrat.

Kako se delijo obratovalni stroški?

Skladno s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb (UL RS, št. 60/2009) se obratovalni stroški delijo:

 • glede na površine posameznih enot,
 • v enakem deležu na posamezne enote,
 • po številu uporabnikov posamezne enote.

Kako se delijo stroški vzdrževanja?

Stroški vzdrževanja bremenijo lastnike posameznih enot skladno z njihovimi solastniškimi deleži. Skladno s sprejetim načrtom vzdrževanja je možno te stroške kriti iz zbranih sredstev rezervnega sklada.

Sprememba števila uporabnikov/lastništva

Obvestilo o spremembi števila uporabnikov.

Spremembo števila uporabnikov posameznega dela je potrebno upravniku sporočiti najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi na predpisanem obrazcu (29. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb). Obrazec vam je na voljo v aplikaciji e-upravnik, na naši spletni strani ali na poslovnih enotah. Izpolni ga lahko lastnik ali najemnik in mora obvezno vsebovati lastnoročni podpis, datum nastanka spremembe ter ustrezne priloge. Upravnik upošteva sporočeno spremembo od dneva prejema obrazca dalje.

Spremembe lastništva stanovanja ali poslovnega prostora.

Lastnik oz. pridobitelj lastninske pravice mora upravniku skladno s 17. členom Stanovanjskega zakona vsako spremembo lastništva sporočiti s kopijo dokumenta, iz katerega so razvidni vsi potrebni podatki in sicer najkasneje v 30 dneh od dneva, ko ima pridobitelj pravico predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Ta dokument je lahko prodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju. Ustrezen dokument nam lahko pošljete na naš elektronski naslov uprava@terca.si, na fax št. 07–343–5119, po pošti na naslov Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, 8232 Šentrupert ali ga oddate na eni izmed poslovnih enot. Priložiti je potrebno tudi obrazec za prijavo oz. spremembo števila oseb.

Neustrezno število uporabnikov posameznih enot.

Vsak uporabnik, ki prebiva v stavbi, lahko pisno opozori upravnika o večjem številu uporabnikov določene posamezne enote, kot jih je lastnik ali najemnik te enote sporočil. Upravnik tega lastnika ali najemnika pozove k pojasnitvi dejanskega stanja.

Število uporabnikov posameznega dela, če ni podane prijave števila uporabnikov.

Upravnik za posamezno enoto, kjer še ni prejel prijave števila uporabnikov, določi t.i. kazensko število oseb skladno z 29. členom Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.

Rezervni sklad

Kdaj je rezervni sklad obvezen?

Etažni lastniki morajo ustanoviti rezervni sklad, če ima nepremičnina več kot dva lastnika in več kot osem posameznih delov.

Kdo določa višino prispevka v rezervni sklad?

Najnižja vrednost prispevka je določena s Pravilnikom o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Ur. l. RS št. 11/04). Etažni lastniki se lahko, z veljavno sprejetim sklepom, odločijo tudi za višji mesečni prispevek.

Za kaj je mogoče uporabiti zbrana sredstva rezervnega sklada?

Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje vseh etažnih lastnikov posamezne stavbe in jih je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja, ki so predvideni v sprejetem načrtu vzdrževanja in za dela, vezana na učinkovitejšo rabo energije, za plačilo izboljšav, nujnih vzdrževalnih del in za odplačevanje posojil, ki so bila najeta za plačilo predhodno navedenih namenov ter za zalaganje stroškov izterjave plačil v rezervni sklad.

Ali lastniki lahko zahtevajo vračilo vplačanih zneskov?

Nihče od etažnih lastnikov nima pravice zahtevati vračila vplačanih zneskov niti zahtevati delitve zbranih sredstev.

Kje se zbirajo sredstva rezervnega sklada in kdo z njimi gospodari?

Sredstva se zbirajo na posebnem transakcijskem računu. Z denarnimi sredstvi sklada gospodari upravnik in jih mora naložiti ali v depozite pri banki, ki ima skladno s predpisi o bančništvu dovoljenje za sprejemanje depozitov na območju RS ali v nakup državnih obveznic ali vrednostnih papirjev centralne banke. Terca d.o.o. zbrana sredstva rezervnega sklada nalaga v depozite pri bankah. Trenutna letna obrestna mera znaša 0,55%.

Kako so zajamčena sredstva na obveznem rezervnem skladu etažnih lastnikov po stanovanjskem zakonu (SZ–1)?

V primeru stečaja banke je vloga na podlagi računa rezervnega sklada in depozitov, ki jih naloži upravnik večstanovanjske stavbe iz sredstev rezervnega sklada zajamčena v celoti.

Namen in vsebina načrta vzdrževanja.

V načrtu vzdrževanja se opredelijo načrtovana dela, njihova vrednost, termin izvedbe ter način zagotovitve sredstev za njihovo plačilo. Sprejmejo ga etažni lastniki za obdobje najmanj enega in največ petih let. Priprava načrta vzdrževanja sodi med posle rednega upravljanja in se običajno sprejme na zboru lastnikov.

Nepovratna spodbuda Eko sklada

Katere naložbe financira Eko sklad?

Predmet javnega poziva Eko sklada so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za nove skupne naložbe v starejših stavbah:

 • A – izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu,
 • B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
 • D – optimizacija sistema ogrevanja,
 • E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Kdo je upravičen do finančne spodbude?

Do nepovratne spodbude je upravičena vsaka fizična oseba - investitor in lastnik ali najemnik posameznega dela v večstanovanjski stavbi, če je udeležen pri financiranju naložbe. Upravičene pa so tudi pravne osebe javnega prava, razen neposrednih proračunskih uporabnikov, pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost ali so regisrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov.

Kakšni so pogoji za kandidiranje na razpisu?

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga, ki jo lahko v imenu etažnih lastnikov vloži tudi upravnik. Z eno vlogo je mogoče kandidirati za pridobitev finančne spodbude za več posameznih ukrepov. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del dokumentacije za prijavo in potrebnih dokazil in prilog, ki jih za vsak posamezen ukrep zahteva razpis. Vloga mora biti oddana pred zaključkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Kakšna je lahko višina nepovratne finančne spodbude?

 • A – Pri toplotni izolaciji fasade, zunanjega zidu tal ali zidu proti terenu znaša višina nepovratne finančne spodbude do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 16,00 EUR na m2 toplotne izolacije.
 • B – Pri toplotni izolaciji ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju znaša višina nepovratne finančne spodbude do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12,00 EUR na m2 toplotne izolacije.
 • C – Pri toplotni izolaciji tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo znaša višina nepovratne finančne spodbude do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12,00 EUR na m2 toplotne izolacije.
 • D – Pri optimizaciji sistema ogrevanja znaša višina nepovratne finančne spodbude do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 40,00 EUR na grelno telo.
 • E – Pri vgradnji prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka znaša višina nepovratne finančne spodbude do 30% priznanih stroškov celotne naložbe.

V primeru  hkratne izvedbe treh ali več ukrepov v isti stavbi, pa je nepovratna finančna spodbuda višja in je vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep, povečanih za 50%, a ne sme znašati več kot 30% upravičenih stroškov naložbe. Za izvedbo kateregakoli ukrepa mora biti obvezno izdelana Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje. Pri izvedbi mora biti zagotovljen nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon.

Kdaj je izplačana dodeljena nepovratna finančna spodbuda?

Nepovratna finančna spodbuda bo izvajalcu naložbe nakazana v 60 dneh po predložitvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe. Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za posamičen ukrep, oziroma 18 mesecev za hkratno izvajanje najmanj treh ukrepov.

Več si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=171

 

Vgradnja delilnikov in obračun stroškov

Zakonske podlage za vgradnjo delilnikov in obračun toplote po dejanski porabi:

 • Energetski zakon,
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

Kakšna je razlika med merilniki in delilniki?

Delilnik je elektronska naprava, ki ne daje podatka o dejanski porabi toplote v posameznem delu v kwh, kot to prikazujejo merilniki toplote (kalorimetri). Delilniki stroškov ogrevanja se vgrajujejo na grelna telesa vseh posameznih enot v stavbah, ki imajo ogrevalni sistem z »vertikalnimi vodi«. Merilniki se lahko vgradijo v primeru, če se ogrevalni vodi ločeni za posamezne enote in je omogočena vgradnja merilnika na vod, ki ogreva eno posamezno enoto. Delilnik oz. njegova baterija ima življenjsko dobo cca 10 let, merilnike pa je potrebno umerjati oz. kalibrirati vsakih 5 let.

Zakaj je vgradnja delilnikov in obračun po dejanski porabi sploh smiselna?

Delilniki merijo porabo toplote v enotah, ki omogočajo določitev razmerij porabljene toplote med posameznimi deli. Na ta način vsak plača toliko, kot porabi. Obračun po dejanski porabi posameznike motivira, da se vedejo energetsko racionalno, prihranek pa se pozna na manjši porabi toplote posamezne enote in celotne stavbe. Po statističnih podatkih so prihranki po uvedbi obračuna po dejanski porabi zaradi energetsko varčnejšega obnašanja uporabnikov ogrevanja v večstanovanjskih stavbah do 20%.

Kako znižati stroške ogrevanja?

Stroške ogrevanja lahko znižamo s pravilnim uravnavanjem temperature v prostoru, kar najlažje zagotovimo z vgradnjo termostatskih ventilov na grelna telesa, izogibati se moramo prevelikim dnevnim nihanjem temperature v prostoru ter prostore pravilno zračiti.

Na porabo toplote pomembno vpliva toplotna izolacija stavbe (debelina fasade, ustrezno stavbno pohištvo – okna, vrata, dodatna izolacija podstrešja oz. strehe) ter hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema stavbe.

Pogoji za obračun toplote po dejanski porabi.

 • nadpolovično soglasje etažnih lastnikov za vgradnjo delilnikov/merilnikov,
 • izbira izvajalca vgradnje in obračuna toplote,
 • določitev parametrov za obračun.

Kaj mora vsebovati sporazum o delitvi stroškov toplote?

Etažni lastniki v sporazumu o delitvi stroškov toplote določijo predvsem razmerje med t.i. fiksnim in variabilnim delom stroškov toplote. Del porabljenega goriva se mora skladno s pravilnikom o delitvi stroškov toplote deliti na podlagi ogrevalne površine in znaša od 20 do 50% porabljenega goriva, preostali del pa se deli na podlagi porabniških deležev. Določiti je potrebno tudi korekcijske faktorje za posamezne enote, da se izenači vpliv lege posameznih enot v stavbi glede na njihove potrebe po toploti. Sporazum mora vsebovati tudi druga določila skladno z veljavno zakonodajo.

Zakaj se določa korekcijske faktorje?

Korekcijski faktorji se določajo zaradi relativno slabše lege nekaterih posameznih enot v razmerju do drugih enot. Navadno gre za posamezne enote z več zunanjimi stenami, ki so locirane v mansardi s slabo izolacijo podstrešja oz strehe ali posamezne enote v pritličju. Zaradi relativno slabe lege te enote porabijo več toplotne energije za zagotavljanje enake temperature v prostoru kot tiste z ugodnejšo lego, zato se njihova poraba po delilnikih zniža z ustreznim korekcijskim faktorjem.

Kako se izvede obračun porabe toplote?

Stroški porabljene toplote oz. goriva za posamezno stavbo se med uporabnike delijo na podlagi določil sporazuma o delitvi toplote. Pri izračunu se upoštevata fiksni del (20–50%) in variabilni del stroškov goriva (50–80%). Fiksni del se obračuna sorazmerno z velikostjo ogrevalne površine posamezne enote v razmerju do skupne ogrevalne površine stavbe, variabilni del pa glede na porabo delilnikov v posamezni enoti v razmerju do celotne porabe po delilnikih v stavbi, ob upoštevanju korekcijskih faktorjev za izpostavljenost lege. Za enote, ki se ne ali slabo ogrevajo, se upošteva minimalna poraba 40% ogrevalne površine. Za posamezne enote, kjer delilniki niso vgrajeni ali so bili poškodovani po krivdi uporabnika, se porabljena toplota obračuna po ogrevalni površini povečani s faktorjem 3.

Drugi stroški ogrevanja, kot so stroški dimnikarskih storitev, elektrike in vode za kotlovnico, stroški servisiranja gorilnikov, se še vedno delijo po ogrevalni površini posameznih enot.

V stavbah s centralnim ogrevanjem in centralno pripravo tople vode, ki sta medsebojno povezana, je najprej potrebno določiti strošek porabe goriva za pripravo tople vode in strošek goriva za ogrevanje, prvi se deli po številu uporabnikov, drugi pa kot je opisano zgoraj.

Kdaj faktor 3 in na katero osnovo se obračuna?

Faktor 3 se obračuna za tiste posamezne enote, kjer se etažni lastniki niso odločili za vgradnjo delilnikov/kalorimetrov ali namerno odstranijo delilnik, ne javijo poškodbe delilnika oz. obstajajo drugi krivdni razlogi na strani uporabnika, v stavbi pa se merjenje na podlagi delilnikov že izvaja. Tem enotam se poraba toplote zaračuna po ogrevalni površini pomnoženi s faktorjem 3.

Ali se stroški za vgradnjo delilnikov/merilnikov lahko krijejo iz rezervnega sklada?

Skladno s pojasnilom MOP predstavlja sistem delilnikov/merilnikov toplote skupno napravo stavbe, vendar se strošek njihove vgradnje iz rezervnega sklada stavbe lahko krije le, če s tem soglaša več kot 75 % etažnih lastnikov po solastniških deležih. Tak sklep je lahko sprejet na zboru lastnikov ali z listino za pisno glasovanje.

Veliko ljudi se pritožuje, da so cevi radiatorjev vroče, ko so zunanje temperature visoke? Zakaj se takrat ne kuri manj?

O tem, koliko toplotne energije se dovaja v stavbo lahko odločajo etažni lastniki sami. Če želijo, da se v njihovi stavbi ogreva manj, morajo to sporočiti upravniku oz. izvajalcu ogrevanja, da zniža temperaturo preko temperaturnega regulatorja v toplotni postaji. Pogoj za to pa je vgrajena regulacija, ki to omogoča.

Energetska izkaznica

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in priporočenimi ukrepi za povečanje njene energetske učinkovitosti (ti so bistveni del energetske izkaznice in podajajo informacije, kateri ukrepi so glede na obstoječe stanje stavbe najbolj smiselni).

Kakšen je namen energetske izkaznice?

Osnovni namen energetske izkaznice je podajanje informacij o porabi energije v stavbi in informiranje lastnikov, potencialnih kupcev oz. najemnikov o možnih ukrepih za povečanje njene energetske učinkovitosti. Omogoča primerljivost med stavbami in služi kot spodbuda za izvedbo najpomembnejših ukrepov. Energetsko učinkovitejše stavbe imajo boljši izkoristek dovedene energije in s tem posledično nižje stroške. Stavba z energetsko izkaznico pridobi neodvisno oceno, ki jo kupci oz. najemniki lahko upoštevajo pri svoji odločitvi pri nakupu oz. najemu stavbe ali njenega posameznega dela.

Vrste energetske izkaznice

Ločimo merjeno in računsko energetsko izkaznico. Merjena energetska izkaznica se določi na osnovi meritev rabe energije in se izdaja za obstoječe nestanovanjske stavbe (poslovne in javne stavbe). Računska energetska izkaznica se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije v stavbi. Izdaja se za novozgrajene in obstoječe stanovanjske stavbe. V računski izkaznici se določi, v kateri energetski razred spada stavba glede na porabo toplotne energije za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine.

energetska izkaznica

Kdaj je potrebno pridobiti energetsko izkaznico?

Energetska izkaznica je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Obvezna je za prodajalca ali najemodajalca, ki jo mora pri prodaji ali oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem predložiti kupcu ali najemojemalcu, najpozneje pred sklenitvijo pogodbe! Prav tako mora lastnik pri oglaševanju prodaje ali najema poskrbeti za navedbo energijskih kazalnikov iz energetske izkaznice.

Kdaj energetske izkaznice ne potrebujemo?

Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje, če:

 • se stavba ali njen posamezni del oddaja v najem za obdobje krajše od 1 leta,
 • pri prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
 • pri prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
 • pri prodaji ali oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem, ki je v lasti RS ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Energetske izkaznice ne potrebujejo stavbe pod spomeniškim varstvom, verski objekti, industrijske stavbe in skladišča, kmetijske stavbe brez ogrevanja, enostavni in nezahtevni objekti.

Kdo lahko izdela energetsko izkaznico?

Energetsko izkaznico izdelujejo neodvisni strokovnjaki za izdelavo energetskih izkaznic s pridobljeno licenco Ministrstva za infrastrukturo in prostor, na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Izdelava energetske izkaznice

Naročilu, ki ga lastnik stavbe odda izdelovalcu energetske izkaznice na predpisanem obrazcu, je potrebno priložiti tudi vso razpoložljivo projektno dokumentacijo obravnavane stavbe (PZI, PID, meritve in drugo). Izdelovalec z ogledom preveri ali je razpoložljiva dokumentacija in zbrani podatki ustrezni in pridobi druge potrebne informacije za izdelavo energetske izkaznice. Sledi računska analiza podatkov, s katero izdelovalec izračuna vse potrebne kazalnike za energetsko izkaznico glede na standardne pogoje rabe stavb, predpisane v standardih. Na ogledu stavbe pridobi tudi druge informacije, na podlagi katerih predlaga priporočljive ukrepe. Izdelano energetsko izkaznico izdelovalec predstavi in preda naročniku ter jo vnese v javni državni register.

Veljavnost energetske izkaznice

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. V primeru prenove stavbe se lahko naroči izdelava nove energetske izkaznice pred iztekom njene veljavnosti, nova izdaja razveljavi prejšnjo.

Izdelava energetske izkaznice v stavbah z več posameznimi deli

Po Energetskem zakonu se energetska izkaznica lahko izda za stavbo kot celoto ali za njen posamezni del. Skladno z metodologijo izdelave energetske izkaznice je iz tehničnih razlogov prioriteta izdelava energetske izkaznice za stavbo kot celoto in ne za posamezen del.

Zakonodajalec je v Uradnem listu št. 92 z dne, 19.12.2014 objavil nov Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih stavb, ki določa izdelavo energetske izkaznice za posamezni del stavbe. Ta sprememba pravilnika rešuje zagato, ko na nivoju celotne stavbe ne bo mogoče pridobiti večinskega soglasja za izdelavo energetske izkaznice za stavbo, posamezni lastnik pa jo bo potreboval zaradi zahtev pri prodaji oz. oddaji stanovanja v najem. V primeru, da se bo kasneje izdelala energetska izkaznica za celotno stavbo, le-ta razveljavlja energetsko izkaznico posameznega dela stavbe.

Stroški izdelave energetske izkaznice

Cena energetske izkaznice je sestavljena iz stroška izdelave energetske izkaznice in pristojbine. Stroški pristojbine so odvisni od velikosti stavbe, števila posameznih enot in vgrajenega sistema za ogrevanje/hlajenje. Stroške izdelave energetske izkaznice regulira država z Uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Ur. list, RS, št. 15/2014), dejanske cene pa se med ponudniki razlikujejo.

Cenik-EI

Navedena uredba ne regulira cen za izdelavo energetske izkaznice za posamezni del stavbe.

Ali lahko energetsko izkaznico plačamo iz rezervnega sklada?

Izdelava energetske izkaznice za celotno stavbo se šteje kot strošek rednega upravljanja vezanega na učinkovito rabo energije, skladno s pojasnilom pristojnega ministrstva se ta strošek lahko krije iz zbranih sredstev rezervnega sklada, za kar je potrebno doseči večinsko soglasje in njeno izvedbo uvrstiti v načrt vzdrževanja stavbe.

Vloga upravnika pri izdelavi energetske izkaznice

Upravnik na zahtevo etažnih lastnikov pridobi ponudbe izdelovalcev energetskih izkaznic za posamezno stavbo, izvede izbirni postopek, usklajuje zbiranje potrebne dokumentacije in po izdelavi energetske izkaznice poskrbi, da vsi etažni lastniki pridobijo energetsko izkaznico v fizični obliki (en izvod hrani upravnik v svojem arhivu). Izdelavo energetske izkaznice lahko naročite tudi pri naši družbi, ki ima veljavno pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic in zaposlenega neodvisnega strokovnjaka za njihovo izdelavo. Svojim komitentom lahko ponudimo konkurenčno ceno izdelave energetske izkaznice.

Do kdaj je potrebno pridobiti energetsko izkaznico?

Za potrebe oglaševanja pri prodaji/oddaji stavb oz. posameznih delov je potrebno predložiti energetsko izkaznico oz. navesti energetske kazalnike od vključno 1.1.2015 dalje. Sankcioniranje prekrškov vezanih na odločbe Energetskega zakona (EZ-1) se prične 12 mesecev po sprejetju omenjenega zakona, torej 27.2.2015. Z globo 300 EUR je lahko za prekršek kaznovan lastnik stavbe ali najemodajalec, ki pri sklenitvi prodajne oz. najemne pogodbe ne predloži energetske izkaznice oz. 250 EUR, če prodajo ali oddajo stavbe ali njenega posameznega dela v najem oglašuje brez energetske izkaznice.

Predpisi, ki določajo energetsko izkaznico

Vpis etažne lastnine

Kdo lahko pripravi oz. odda predlog za vpis stanovanja v zemljiško knjigo?

Predlog za vpis stanovanja v zemljiško knjigo lahko pripravi notar, s tem pogodbe v izvirniku skenira in vse skupaj v elektronski obliki pošlje na zemljiško knjigo. Predlog za vpis lahko poda tudi odvetnik, s tem, da mora v roku 3 dni po oddaji predloga, po elektronski pošti poslati tudi pri notarju skenirano dokumentacijo (pogodbo).

Kakšen je postopek vzpostavitev etažne lastnine v večstanovanjskem objektu?

Prvi korak je vpis stavbe v kataster stavb. Osnova za vpis je elaborat, katerega lahko izdela geometer ali arhitekt, geodetska uprava pa izda sklep o vpisu. Na podlagi sklepa geodetske uprave je potrebno skleniti sporazum o vzpostavitvi etažne lastnine. Sporazum morajo podpisati vsi etažni lastniki (100%), podpise pa overiti pri notarju. Na podlagi sporazuma in sklepa GU, lahko notar vloži predlog za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo.

Kje lahko dobite podatke za vknjižbo stanovanja v zemljiško knjigo ?

Podatke za vknjižbo stanovanja v zemljiško knjigo lahko dobite pri upravniku ob pogoju, da je bil predhodno izveden postopek vzpostavitve etažne lastnine z a celoten objekt.Če postopek vzpostavitve etažne lastnine na objektu še ni bil izveden, stanovanje ni možno vpisati v zemljiško knjigo.

Kje lahko dobim podatek, v kakšni fazi je postopek vpisa v zemljiško knjigo, po tem ko je že bil oddan predlog?

Podatek lahko dobite izključno samo na Zemljiški knjigi.

Požarna varnost

Ali mora imeti vsak objekt izdelan požarni red s prilogami?

Da. Pri požarnem redu ne gre za statični dokument, potrebno ga je redno ažurirati z novostmi, izvajati predpisane preglede in o njih voditi ustrezne evidence, zagotoviti usposabljanje uporabnikov stavb s področja varstva pred požarom.

Kdaj je potreben požarni načrt ter načrt evakuacije?

Načrt evakuacije je potreben v primeru, ko se v objektu nahaja več kot 100 oseb, kar pomeni tudi izvedba obvezne letne vaje evakuacije, požarni načrt pa se izdeluje na osnovi ocene požarne ogroženosti, t.j. za bolj ogrožene objekte.

Kaj je požarni pregled?

Skladno s predpisi požarne varnosti ter požarnim redom je potrebno enkrat letno s strani odgovorne osebe za varstvo pred požarom opraviti kontrolni pregled stanja požarne varnosti skupnih delov objekta. Stanovalci so o terminu obveščeni, zaželeno je, da vsaj eden sodeluje pri kontroli, biti pa mora omogočen vstop v posamezne skupne prostore (kleti, podstrešje, itd.).

Kaj je prepovedano na področju požarne varnosti v večstanovanjskih objektih?

Na področju požarne varnosti v večstanovanjskih objektih je prepovedano:

 • nestrokovno poseganje v elektroinstalacijo (npr. dodatne luči v kleti),
 • skladiščenje vnetljivih in eksplozivnih snovi (npr. goriva, plinske jeklenke, ipd.),
 • opravljanje raznih požarno nevarnih del v skupnih prostorih in kleteh. Posebej nevarna je uporaba odprtega ognja in iskrečega orodja, za kar je potrebno upravnika pisno obvestiti ter pridobiti ustrezna dovoljenja, imeti odgovorno osebo za gašenje, zagotoviti požarno stražo, itd.
 • skladiščenje oz. shranjevanje motornih koles, koles z motorjem in drugih naprav s pogonom na tekoča goriva v skupnih prostorih (kolesarnicah, pralnicah, kleteh, itd.)
 • zalaganje hodnikov, stopnišč, podstrešij, skupnih delov kleti in izhodov z različnimi predmeti,
 • zalaganje sredstev za gašenje z različnimi predmeti,
 • zalaganje, zaklepanje in onemogočanje uporabe predvidenih evakuacijskih poti,
 • nenamenska uporaba organskih topil ali goriv,
 • krpanje varovalk ali preobremenitve elektroinstalacij,
 • dodatno ogrevanje na trda ali tekoča goriva brez ustreznih pogojev in dovoljenja pristojnih služb,
 • kajenje v skupnih prostorih,
 • poseganje v protipožarno opremo stavb (gasilnike, hidrantno omrežje, opozorilne označbe, izvleček požarnega reda, znaki za alarmiranje, varnostno razsvetljavo, itd.),
 • neupoštevanje določil inšpekcijske službe,
 • uporaba dimovodov le ob rednem čiščenju s strani pristojne dimnikarske službe ter dosledno upoštevanje morebitnih opozoril o prepovedi.

Obrazci

Sprememba števila uporabnikov

Spremembo števila uporabnikov posameznega dela je potrebno upravniku sporočiti najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi na predpisanem obrazcu (29. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb). Izpolni ga lahko lastnik ali najemnik in mora obvezno vsebovati lastnoročni podpis, datum nastanka spremembe ter ustrezne priloge. Upravnik upošteva sporočeno spremembo od dneva prejema obrazca dalje. Obrazec vam je na voljo tudi v aplikaciji e-upravnik in na poslovnih enotah.

Obrazec natisnite, izpolnite (lahko lastnik ali najemnik) in lastnoročno podpišite.

Izpolnjen in podpisan obrazec z ustreznimi prilogami dostavite po pošti, e-pošti, faksu ali osebno na eno od poslovnih enot ali sedež upravnika.

Terca d.o.o. Šentrupert 124, 8232 Šentrupert
e-pošta: obracun@terca.si
fax: 07 34 35 119

Direktne bremenitve SEPA (SDD) – Trajniki

Plačevanje virmanov preko direktnih bremenitev SEPA

Komitente, ki še niste uporabniki direktnih bremenitev, vabimo, da si poenostavite plačevanje računov za stanovanjske stroške in rezervni sklad, tako da na sedežu naše družbe ali eni izmed poslovnih enot uredite direktno bremenitev SEPA, ki je ena najcenejših možnosti poravnavanja obveznosti. Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 07 3435100 ali preko e-pošte na naslovu info@terca.si.

na vrh
Back to top